Arbres vells o catalogats

CONSERVACIÓ I MILLORA

Els arbres vells disposen d’unes característiques particulars en relació a la seva biologia, relació amb el seu entorn i ecologia. Es per això que requereixen una gestió específica i cuidadosa. Es a través d’estudis individualitzats que s’identifiquen les seves necessitats i s’estableixen les actuacions més adequades per la seva conservació. Entre aquests estudis s’inclouen:

 • Estudis de l’estat fisiològic, a nivell estructural i radicular.
 • Estudio i tractament fitopatològic.
 • Valoració de l’estabilitat mecànica.
 • Estudis de restauració, protecció i conservació d’exemplars.

arbolesviejos

PROTECCIÓ I CATALOGACIÓ

Els Arbres i Arbredes Monumentals o Singulars són protegits i tutelats per les comunitats autònomes, que tenen la responsabilitat de garantir la seva protecció, conservació i posta en valor. A més els municipis poden establir la protecció d’exemplars o conjunts arboris de interès local que per les seves característiques són mereixedores de protecció, però que no reuneixen els requisits dels Monumentals o Singulars. La protecció s’estableix amb una Ordenança de protecció i un Catàleg d’Arbres i Arbredes de Interès Local.

En qualssevol cas, l’efectivitat de la protecció depèn de la mesura en que es disposi d’un pla de protecció tècnicament correcte. Per la definició d’aquests aspectes, s’elaboren:

 • Plans de Protecció.
 • Col·laboració en la valoració i realització d’estudis de catalogació.
 • Plans de Gestió de l’arbrat per la seva correcta conservació.
 • Assessorament en l’elaboració d’Ordenances de protecció.
 • Divulgació i educació ambiental.

ARBORICULTURA MEDIAMBIENTAL

Per la gestió i conservació dels arbres vells s’apliquen tècniques específiques:

 • Poda d’atrintxerament.
 • Tècniques de fractura natural.
 • Gestió i/o restauració d’arbres desmotxats.