Direcció tècnica

PROTECCIÓ DE L’ARBRAT EN OBRES

La protecció dels arbres s’inicia a la fase de planificació i continua al procés de licitació de les obres, incorporant les condicions al contracte. Prèviament a la intervenció sobre l’arbrat o el seu entorn, es necessari realitzar un estudi individualitzat i elaborar la documentació tècnica de la construcció que es pretén realitzar a les proximitats d’aquest. S’han d’establir les mesures a prendre abans d’iniciar les obres, com per exemple la millora de l’estat fisiològic de l’arbrat, la millora del sòl, la delimitació de l’àrea de protecció, o la valoració de la viabilitat del trasplant, etc. A processos ja iniciats es pot requerir la supervisió tècnica per establir les mesures correctores adequades en el temps, en funció dels treballs o de l’estat de l’arbrat. O a posteriori, per exemple per solucionar problemes derivats de canvis a la pavimentació d’arbres establerts.  S’ofereix assessorament:

 • A la fase de planificació.
 • A la fase de redacció de les especificacions del projecte d’obra.
 • La supervisió de les obres de construcció.
 • Elaboració de plans de seguiment i manteniment.

direcciontecnica

INSPECCIONS

A partir de la inspecció de l’arbrat s’estableixen les actuacions requerides i la seva prioritat de realització. Aquesta informació es pot incorporar a un pla de treball per als responsables de la gestió de l’arbrat o es pot utilitzar per a la preparació d’ofertes. A les actuacions de manteniment de l’arbrat s’assigna un expert per a la supervisió dels treballs. Després de que el treball s’hagi finalitzat es realitza la inspecció final del supervisor.  En  l’aspecte dels treballs de manteniment de l’arbrat oferim els següents serveis:

 • Procediments de licitació.
 • Direcció tècnica.
 • Supervisió a peu d’obra.
 • Inspeccions finals.
 • Protocols de poda.

TAXACIONS I PERITATGES

Es realitzen taxacions per determinar el valor econòmic de l’arbrat així com la disminució del valor pels danys o perjudicis generats sobre aquests i la compensació econòmica per la seva restitució. A més, se realitzen estudis per discernir les causes o el moment en que s’han produït determinats esdeveniments en el passat.

JARDINERIA I PAISATGISME

Per la planificació i gestió de la jardineria es realitzen:

 • Plans de Gestió.
 • Plans de Manteniment.
 • Colaboració en l’elaboració de documentació tècnica per licitacions a concursos públics.