Gestió de l’arbrat

INVENTARIS

Els inventaris recullen el nombre d’arbres, la ubicació, les seves característiques i el seu estat. Això dona una imatge de l’arbrat i el seu estat actual. El procediment de treball inclou les següents fases:

 • Anàlisi de la situació de partida.
 • Presa de dades.
 • Informatització i representació cartogràfica de l’inventari en aplicacions GIS.
 • Estudi i anàlisis de poblacions.

PLA DE GESTIÓ

Un Pla de Gestió es refereix a arbres o arbredes concretes – ja sia un arbre catalogat, l’arbre d’un carrer, jardí, parc, o l’arbrat d’un barri o ciutat – i descriu tots els treballs necessaris per aconseguir a curt-mig plaç un arbrat en òptimes condicions. El procediment de treball inclou les següents fases:

 • Anàlisi i detecció de carències.
 • Establiment de propostes de futur per la gestió de l’arbrat, amb valoració econòmica.
 • Planificació i establiment de dinàmiques de treball.

                               Gestió de l’arbrat

PLA DE  CONTROL DEL RISC

Un Pla de Control del Risc és una eina de control del risc d’accident que es basa en analitzar periòdicament el nivell de risc de l’arbrat per determinar les actuacions adequades i establir les prioritats de gestió fixant un nivell d’urgència i un règim de inspeccions. La representació cartogràfica del nivell de risc de l’arbrat i la transitabilidad (diana) de la seva ubicació permet generar un Mapa de Risc d’accident que classifica la ciutat en unitats de gestió segons el risc de l’arbrat i la probabilitat de produir danys a persones o bens.

CATALOGACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ARBRAT

Per la declaració i protecció de l’arbrat, s’ofereix:

 • Inventari d’elements de interès local. 
 • Establiment de criteris generals per la declaració d’Arbres de Interès Local.
 • Valoració de l’estat de l’arbrat o del seu valor patrimonial.
 • Elaboració de Catàlegs d’arbres i arbredes de Interès Local.
 • Establiment de mesures de protecció de la vegetació existent a las obres.
 • Pla de Gestió de l’arbrat.

gestion-arbolado