Projectes

PROJECTES DE JARDINERIA I PAISATGISME

L’objectiu de partida es planificar i dissenyar jardins sostenibles, de baix consum i manteniment, integrant el disseny amb el seu entorn i les condicions ambientals de l’emplaçament.

El servei de disseny s’ha organitzat en varies fases segons les necessitats dels clients: des del plantejament de idees, a projectes esquemàtics i projectes de paisatgisme complets.

PLANTACIONS D’ARBRAT URBÀ

La gestió de l’arbrat no implica únicament la realització dels tractaments necessaris per mantenir-lo en bon estat,  sinó també la planificació d’una correcta elecció d’espècies i la plantació en condicions d’espai i volum de sòl adequats. La falta d’espai disponible per les arrels, d’aigua o nutrients, o de drenatge i aeració, són factors que determinen unes condicions de plantació inadequades i són motius de fracàs de las plantacions. En aquest aspecte es realitza:

 • Assessorament en la selecció d’espècies.
 • Redacció de projectes de plantació.
 • Assessorament sobre les condicions, processos i criteris de disseny de les plantacions.
 • Solucions tècniques pel control del desenvolupament de les arrels i/o protecció de les zones pavimentades.

PROJECTES I ESTUDIS DE MILLORA DE PARCS I JARDINS

Els parcs i jardins, especialment els històrics, sofreixen amb el pas del temps un inevitable deteriorament, com la pèrdua d’exemplars o el desenvolupament desigual d’aquests.  Tot això desdibuixa el disseny o l’estil original concebut. La restauració i la gestió d’aquests jardins requereix una aproximació més detallada. En aquests casos s’ofereix:

 • Estudi integral del parc o jardí.
 • Anàlisis tècnic i establiment de propostes de millora.
 • Pla de Gestió.
 • Protecció dels elements vegetals.
 • Restauració i recuperació fisiològica d’exemplars.
 • Estudis de catalogació d’arbrat.

PROJECTES AGRONÒMICS

A l’àmbit de l’enginyeria agronòmica es realitzen:

 • Projectes de implantació de cultius.
 • Taxacions i valoracions agràries.
 • Projectes de reg.
 • Agricultura ecològica. 

PAISATGE

A l’àmbit del paisatge i medi natural es realitzen:

  • Estudis de Impacte Ambiental e Integració Paisatgística: són els documents tècnics
   que consideren les conseqüències que tenen sobre el paisatge alguns projectes i
   actuacions i estableixen els criteris necessaris per a la seva integració. Es
   realitzen Estudis de Impacte Ambiental per multitud d’activitats, com granges,
   agroturismes, etc., i Estudis de Integració Paisatgística en qualssevol projecte que
   afecti al paisatge.
  • Estudis de vegetació: per a qualssevol estudi de tipus ambiental, amb la finalitat
   de determinar les afeccions a les espècies, que conformen l’ecosistema, abans i
   després del desenvolupament de projectes, plans o programes a avaluar ambientalment.
 • Projectes de restauració d’àrees degradades: la restauració ambiental de zones que
  han sofert algun tipus de degradació associada a activitats humanes o que es troben
  afectades per factors erosius, requereix d’un estudi tècnic que dirigeixi el procés
  de recuperació.