Avaluació del risc

DIAGNOSIS

La seguretat de l’arbrat depèn de factors biològics, de les condicions ambientals locals (exposició al vent) i de la capacitat de resistència mecànica. Sols l’aplicació combinada d’aquests factors aporta resultats que permeten una avaluació holística de la capacitat de càrrega mecànica de l’arbre i de la seva seguretat.

El mètode de valoració que utilitzem es basa en el sistema d’Avaluació Visual de l’Arbre –derivat del mètode VTAbasat en la valoració de  las estructures visibles de l’arbre, al que s’han incorporat altres mètodes de inspecció i anàlisi basats en el coneixement de la biologia de l’arbre, estructura arbòria, micologia e interacció entre arbre i fong, integració de la geometria-material-càrrega (estàtica) i exposició-vent (aerodinàmica). La quantificació i valoració de certs paràmetres es realitza mitjançant instrumental (Resistògraf, Tomògraf, Airspade) i software específic.

La valoració de les palmeres segueix criteris diferents als de la valoració dels arbres, l’absència de creixement secundari redueix la capacitat d’anàlisi visual no obstant l’Avaluació Visual permet detectar la majoria de defectes visibles.  Per un anàlisis més profund es poden realitzar altres valoracions més detallades.

En la tipologia d’estudis s’inclouen:

  • Estudis de l’estat fisiològic, estructural, fitopatològic i mecànic.
  • Estudis radiculars, tant en la vessant fisiològica com mecànica.
  • Estudis de risc de fractura o caiguda de l’arbrat.

RISC D’ACCIDENT

S’elaboren valoracions del risc i es recomanen mesures d’actuació específiques. Aquestes valoracions tècniques poden servir com a declaracions vinculants pel propietari o gestor responsable de l’arbrat, i poden recolzar la decisió de mantenir, eliminar l’exemplar o establir una protecció adequada.  En la selecció de les possibles actuacions de conservació es valora tan en la seva viabilitat pràctica com econòmica, així com la sostenibilitat de les intervencions planificades. 

Al finalitzar l’avaluació els resultats permeten:

Conèixer l’estat fisiològic, fitopatològic  i mecànic.

  • La creació de registres e informatització de dades.
  • Classificar el nivell de risc de l’arbrat en classes segons el seu grau de propensió a la fractura.
  • Concretar propostes d’actuació que redueixin o mitiguin el risc.
  • Fitxar una prioritat d’actuació o un període límit per a realitzar les actuacions.
  • Establir un període de control o un règim de inspeccions.
  • Generar un Mapa de Riscs.
carga-aerodinamica

Càlcul de la càrrega aerodinàmica.

resistografo

Perfil obtingut mitjançant resistògraf.

perdida-dinamica

Càlcul de la pèrdua de la capacitat mecànica de
la secció.

tomografo

Imatge d’una secció obtinguda mitjançant Tomògraf.